وحید توکلی

وحید توکلی،

دانشیار
  • عضویت مدعو شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم پایه
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 464 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 612 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین شناسی نفت پیشرفته 6105452 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
زمین شناسی مخازن هیدروکربنی 6105437 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
زمین شناسی نفت 6105166 3 01 | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زمین شناسی زیرسطحی 6105509 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
تحلیل حوضه ها 6105402 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کامپیوتر در زمین شناسی 6105558 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی مخازن هیدروکربنی 6105437 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زمین شناسی زیرسطحی 6105375 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کامپیوتر در زمین شناسی 6105558 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
زمین شناسی نفت 6105166 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ذخایر چینه سان و چینه کران 6105633 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ارزیابی سازندهای نفت دار 6105348 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زمین شناسی مخازن هیدروکربنی 6105437 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زمین شناسی زیرسطحی 6105375 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1