وحید توکلی

وحید توکلی،

دانشیار
  • عضویت مدعو شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم پایه
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 464 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 612 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.