شاهرخ صفریان

شاهرخ صفریان،

دانشیار
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 02161113312
Scopus
  • 582 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 767 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال