عباس علی صابری

عباس علی صابری،

دانشیار
دانشکدگان علوم / دانشکده فیزیک
شماره تماس : 02161118633
Scopus
  • 613 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 794 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، فیزیک-نظریه میدان

1383 ← 1387

M.S ، دانشگاه تهران ، فیزیک-حالت جامد

1381 ← 1383

کارشناسی ، علم و صنعت ایران ، فیزیک-حالت جامد

1377 ← 1381

کلمات کلیدی