عباس علی صابری

عباس علی صابری،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
شماره تماس : 02161118633
Scopus
  • 500 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 655 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، فیزیک-نظریه میدان

1383 ← 1387

M.S ، دانشگاه تهران ، فیزیک-حالت جامد

1381 ← 1383

کارشناسی ، علم و صنعت ایران ، فیزیک-حالت جامد

1377 ← 1381

فعالیت های علمی