شاهرخ صفریان

شاهرخ صفریان،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 02161113312
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیوشیمی

1373 ← 1380

M.Sc ، علوم پزشکی شهید بهشتی ، بیوشیمی پزشکی

1370 ← 1373

B.Sc ، شهید بهشتی ، زیست شناسی

1363 ← 1368

کارشناسی ، University of Shahid Beheshti ، زیست شناسی

742 ← 746

فعالیت های علمی