سیدجلال زرگر

سیدجلال زرگر،

دانشیار
 • عضویت در شورای فرهنگی پردیس علوم دانشگاه تهران
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکدگان علوم دانشگاه تهران
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
 • 284 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 408 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکدگان علوم دانشگاه تهران 1401←1403
 • عضویت در شورای فرهنگی پردیس علوم دانشگاه تهران 1400←1403
 • مسئول بسیج اساتید پردیس علوم دانشگاه تهران 1399←1401
 • عضو کارگروه تخصصی تأمین و تولید محتوای آموزشی رشته زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان 1397←1399
 • عضو شورای برنامه ریزی و حمایت استعدادهای درخشان دانشگاه تهران 1397←1399
 • عضو کمیته برگزاری چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران 1395←1396
 • عضو کمیته برگزاری سومین جشنواره آموزش دانشگاه تهران 1394←1395
 • دبیر منطقه یک مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آموزش عالی کشور 1393←1396
 • عضویت در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران 1393←1395
 • عضویت در شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان تهران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 1393←1395
 • مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران 1393←1396
 • ریاست کمیته راهبردی علوم و فناوری های سلولی و مولکولی 1392←1394
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی زیست شناسی - سلولی و مولکولی ورودی سال 1392 1392←1396
 • عضو کمیته هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392←1394
 • عضویت در کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان 1391←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، بیوشیمی

1372 ← 1379

M.S ، تهران ، بیوشیمی

1368 ← 1372

کارشناسی ، تهران ، علوم سلولی و مولکولی

1362 ← 1367

کلمات کلیدی