سیدمهدی شریفی

سیدمهدی شریفی،

دانشیار
  • مدیر گروه مدیریت رسانه پردیس البرز دانشگاه تهران
  • عضو شورای سردبیری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • مشاور رسانه ای رییس دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت رسانه
Google Scholar
  • 204 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.