جواد رکابی شعرباف

جواد رکابی شعرباف،

استادیار
  • مدیر کمیته استان های انجمن ایرانی مطالعات جهان
  • حضوردر کارگروه صلاحیت علمی گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقای شمالی
  • مدیریت و راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت وبلندمدت ایرانشناسی
  • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
  • نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات جهان
  • کمیته آموزش دانشکده مطالعات جهان
دانشکده مطالعات جهان
شماره تماس : 02188015071
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های تحقیق پیشرفته 6503028 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
روش تحقیق 6512026 2 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
روش تحقیق 6512001 3 99 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
روش تحقیق 6512001 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
روش تحقیق 6509051 2 99 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
روش تحقیق 6509151 2 99 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
روش تحقیق 6509151 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
روش تحقیق 6509101 2 99 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
روش تحقیق 6509101 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مبانی نظری صهیونیسم 6509158 2 99 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
روش های تحقیق پیشرفته 6503028 2 99 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش تحقیق 6509051 2 99 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش تحقیق 6509151 2 99 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش تحقیق 6509101 2 99 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی نظری صهیونیسم 6509158 2 98 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش های تحقیق پیشرفته 6503028 2 98 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 6509051 2 98 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 6509151 2 98 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی نظری صهیونیسم 6509158 2 97 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سمینار 6509071 2 97 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2