جواد رکابی شعرباف

جواد رکابی شعرباف

مرتبه علمی : استادیار
  • مدیر کمیته استان های انجمن ایرانی مطالعات جهان
  • حضوردر کارگروه صلاحیت علمی گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقای شمالی
  • مدیریت و راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت وبلندمدت ایرانشناسی
  • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
  • نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات جهان
  • کمیته آموزش دانشکده مطالعات جهان
دانشکده مطالعات جهان
شماره تماس : 02188015071
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.