جواد رکابی شعرباف

جواد رکابی شعرباف

مرتبه علمی : استادیار
 • مدیر کمیته استان های انجمن ایرانی مطالعات جهان
 • حضوردر کارگروه صلاحیت علمی گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقای شمالی
 • مدیریت و راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت وبلندمدت ایرانشناسی
 • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
 • نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات جهان
 • کمیته آموزش دانشکده مطالعات جهان
دانشکده مطالعات جهان
شماره تماس : 02188015071
Google Scholar
 • 4 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

پروفایل

 • کمیته آموزش دانشکده مطالعات جهان 1400←…
 • نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات جهان 1399←…
 • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1397←…
 • مدیریت و راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت وبلندمدت ایرانشناسی 1397←…
 • حضوردر کارگروه صلاحیت علمی گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقای شمالی 1397←…
 • مدیر کمیته استان های انجمن ایرانی مطالعات جهان 1395←…
 • نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات جهان 1395←1398
 • معاونت اداری مالی دانشکده مطالعات جهان 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، علوم سیاسی

… ←

کلمات کلیدی