جواد رکابی شعرباف

جواد رکابی شعرباف،

استادیار
  • ، مدیر کمیته استان های انجمن ایرانی مطالعات جهان
  • ، مدیریت و راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت وبلندمدت ایرانشناسی
  • ، عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده مطالعات جهان
شماره تماس : 02188015071
اتاق : -

پروفایل

  • ، عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1397←…
  • ، مدیریت و راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت وبلندمدت ایرانشناسی 1397←…
  • ، مدیر کمیته استان های انجمن ایرانی مطالعات جهان 1395←…
  • ، نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات جهان 1395←1398
  • ، معاونت اداری مالی دانشکده مطالعات جهان 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی