علیرضا صدرا

علیرضا صدرا،

دانشیار
  • عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
  • عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور
  • مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
  • مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
  • عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور
  • معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
  • عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
  • عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
اتاق : -
Google Scholar
  • 252 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

پایان نامه ها و رساله ها