علیرضا صدرا

علیرضا صدرا،

دانشیار
  • ، عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
  • ، عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور
  • ، مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
  • ، مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
  • ، عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور
  • ، معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
  • ، عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
  • ، عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
اتاق : -
Google Scholar
  • 195 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام 2101029 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 2 2101202 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کاربرد و نظریات سیاسی در قرن بیستم 2120077 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 1 2101199 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کاربرد و نظریات سیاسی در قرن بیستم 2120077 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام 2101029 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اندیشه سیاسی شیعه 2101420 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
کاربرد و نظریات سیاسی در قرن بیستم 2120077 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی اندیشمندان کشورهای اسلامی 2101521 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار مسایل سیاسی روز 2101518 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
جنبش های اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آن ها 2101513 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2