علیرضا صدرا

علیرضا صدرا(مرحوم)

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور
 • مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
 • مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضو گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت
 • عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور
 • معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
 • عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
 • عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در شورای عالی سیاستگذاری طرح کلان سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی
 • عضویت در شورای علمی طرح کلان سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی
 • مدیر و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی علوم سیاسی دفاع مقدس
 • عضو گروه تخصصی علوم سیاسی در شورای تحول
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات و معارف اسلامی
 • عضو کارگروه تخصصی نظام سیاسی قرآنی
 • ریاست اندیشکده سیاست، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،
 • عضو شورای علمی گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
Google Scholar
 • 518 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 2 2101202 2 02 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
مسائل توسعه سیاسی در ایران 1003009 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 02 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 1 2101199 2 02 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
نظریه ها و الگوهای پیشرفت و توسعه سیاسی 2101623 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
نظام سیاسی و دولت در اسلام 2101353 2 02 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 2101528 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 1 2101199 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی ،اصول و الگوهای سیاست گذاری و مدیریت اسلامی 2101192 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام 2101029 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 2 2101202 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کاربرد و نظریات سیاسی در قرن بیستم 2120077 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2