علیرضا صدرا

علیرضا صدرا،

دانشیار
 • عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور
 • مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
 • مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور
 • معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
 • عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
 • عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ریاست اندیشکده سیاست، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،
 • عضو کارگروه تخصصی نظام سیاسی قرآنی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
Google Scholar
 • 294 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 2101528 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
نظریات جدید در علم سیاست 2101269 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 1 2101199 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی ،اصول و الگوهای سیاست گذاری و مدیریت اسلامی 2101192 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام 2101029 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 2 2101202 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کاربرد و نظریات سیاسی در قرن بیستم 2120077 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 1 2101199 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کاربرد و نظریات سیاسی در قرن بیستم 2120077 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 2101618 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بنیادهای فلسفی سیاست 2101612 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام 2101029 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2