علیرضا صدرا

علیرضا صدرا،(مرحوم)

دانشیار
 • عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور
 • مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
 • مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضو گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت
 • عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور
 • معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
 • عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
 • عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در شورای عالی سیاستگذاری طرح کلان سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی
 • عضویت در شورای علمی طرح کلان سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی
 • مدیر و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی علوم سیاسی دفاع مقدس
 • عضو گروه تخصصی علوم سیاسی در شورای تحول
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات و معارف اسلامی
 • عضو کارگروه تخصصی نظام سیاسی قرآنی
 • ریاست اندیشکده سیاست، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،
 • عضو شورای علمی گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
Google Scholar
 • 440 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.