سجاد قرقانی

سجاد قرقانی،

استادیار
  • مدیر گروه بیوانفورماتیک
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02188993950
Scopus
  • 836 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷
Google Scholar
  • 1005 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.