بی بی راضیه یزدان پرست

بی بی راضیه یزدان پرست،

استاد
  • مدیر گروه بیوشیمی
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
Scopus
  • 3375 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.