رامک یحیی رعیت

رامک یحیی رعیت،

استادیار
  • فعالیت در کمیته فناوری نانو در سازمان دامپزشکی
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
Scopus
  • 132 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پرورش و بیماری های حیوانات آزمایشگاهی 7504012 1 04 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
پرورش و بیماری های حیوانات آزمایشگاهی 7504012 1 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1398/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
اکولوژی میکروارگانیسم ها 7504096 1 04 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/28 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
بیولوژی مولکولی و روش های نوین تشخیص باکتریایی 7504094 2 04 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
اکولوژی میکروارگانیسم ها 7504096 1 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/01 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه