رضا رجبی

رضا رجبی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 170 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 1123 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.