رضا رجبی

رضا رجبی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 159 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 1028 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.