رضا رجبی

رضا رجبی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده فنی فومن / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 167 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۹
Google Scholar
  • 1058 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.