رضا رجبی

رضا رجبی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 177 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 1158 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.