رضا رجبی

رضا رجبی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 177 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 1158 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حرکات اصلاحی 4501078 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (15:00 - 16:00) ترم اول 1399
سمینار در حرکات اصلاحی 4501567 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی 4501901 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
مطالعه هدایت شده 4501181 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/08 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399
حرکات اصلاحی پیشرفته 4501516 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
حرکات اصلاحی پیشرفته 4501561 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی 4501514 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 4501566 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق در علوم ورزشی 4501553 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق در علوم ورزشی 4501553 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
آمار و روش تحقیق پیشرفته در علوم زیستی 4501501 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
آمار و روش تحقیق پیشرفته در علوم زیستی 4501501 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
حرکات اصلاحی و درمانی 4501548 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:30 - 09:30) ترم اول 1397
حرکات اصلاحی 4501078 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:30 - 09:30) ترم اول 1397
سمینار در حرکات اصلاحی 4501567 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار در حرکات اصلاحی 4501518 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (13:30 - 15:00) ترم اول 1397
سمینار در امدادگر ورزشی 4501570 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار در امدادگر ورزشی 4501526 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (13:30 - 15:00) ترم اول 1397
حرکات اصلاحی پیشرفته 4501516 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1396
حرکات اصلاحی پیشرفته 4501561 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2