محمدرضا ترکی

محمدرضا ترکی،

دانشیار
  • عضو سیاست گذاری دومین جشنواره شعر
  • عضویت درگروه زبان و ادبیات فارسی شورای کتب علوم انسانی
  • کارگروه تخصصی ادبیات
  • عضو گروه زبان و ادبیات جشنواره فارابی
  • شورای علمی و برنامه ریزی گسترش ربان فارسی و ایرانشناسی
  • عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.