محمدرضا ترکی

محمدرضا ترکی،

دانشیار
  • عضو سیاست گذاری دومین جشنواره شعر
  • عضویت درگروه زبان و ادبیات فارسی شورای کتب علوم انسانی
  • کارگروه تخصصی ادبیات
  • عضو گروه زبان و ادبیات جشنواره فارابی
  • شورای علمی و برنامه ریزی گسترش ربان فارسی و ایرانشناسی
  • عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون نظم و نثر عربی 1 4102509 2 35 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تحقیق در متون فارسی (نظم) 1503230 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
تاریخ تحلیلی ادبیات معاصر (با تکیه بر ادبیات انقلاب اسلامی) 4102496 2 23 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/01 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
متون نظم 3 قسمت سوم: نظامی 4102396 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
عربی 2 نثر عربی 4102227 2 21 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نظم فارسی 3 خاقانی و نظامی 4102386 2 21 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
متون نظم 3 قسمت اول: خاقانی 4102397 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تاریخ تحلیلی ادبیات معاصر (با تکیه بر ادبیات انقلاب اسلامی) 4102496 2 23 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/24 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
متون عربی نظم و نثر 2 4102303 2 31 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
متون نظم 3 قسمت سوم: نظامی 4102396 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
عربی 2 نثر عربی 4102227 2 21 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظم فارسی 3 خاقانی و نظامی 4102386 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون نظم 3 قسمت اول: خاقانی 4102397 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تاریخ تحلیلی ادبیات معاصر (با تکیه بر ادبیات انقلاب اسلامی) 4102496 2 23 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
متون عربی نظم و نثر 1 4102302 2 31 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
متون نظم 5 قسمت دوم: غزلیات و قصاید سعدی 4102339 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظم فارسی 3 خاقانی و نظامی 4102386 2 22 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون نظم 1 قسمت اول: رودکی و منوچهری 4102329 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون نظم 3 قسمت اول: خاقانی 4102397 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون نظم 5 قسمت پنجم: صائب 4102326 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2