محمدرضا ترکی

محمدرضا ترکی،

دانشیار
  • عضو سیاست گذاری دومین جشنواره شعر
  • عضویت درگروه زبان و ادبیات فارسی شورای کتب علوم انسانی
  • کارگروه تخصصی ادبیات
  • عضو گروه زبان و ادبیات جشنواره فارابی
  • شورای علمی و برنامه ریزی گسترش ربان فارسی و ایرانشناسی
  • عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.