محمدرضا ترکی

محمدرضا ترکی،

دانشیار
 • عضو سیاست گذاری دومین جشنواره شعر
 • عضویت درگروه زبان و ادبیات فارسی شورای کتب علوم انسانی
 • کارگروه تخصصی ادبیات
 • عضو گروه زبان و ادبیات جشنواره فارابی
 • شورای علمی و برنامه ریزی گسترش ربان فارسی و ایرانشناسی
 • عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Google Scholar
 • 2 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

 • عضو هیات ممیزه مشترک فرهنگستان های جمهوری اسلامی 1400←1400
 • عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 1396←…
 • شورای علمی و برنامه ریزی گسترش ربان فارسی و ایرانشناسی 1395←…
 • همکاری در تعریف نگاری فرهنگ جامع زبان فارسی 1394←1395
 • عضو هیات ممیزه پژوهشگاه 1393←1397
 • نمالینده وزیر در هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1392←1393
 • عضو گروه زبان و ادبیات جشنواره فارابی 1392←…
 • کارگروه تخصصی ادبیات 1390←…
 • عضویت درگروه زبان و ادبیات فارسی شورای کتب علوم انسانی 1389←…
 • عضو سیاست گذاری دومین جشنواره شعر 1386←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، زبان وادبیات فارسی

1375 ← 1379

M.S ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، زبان وادبیات فارسی

1372 ← 1375

کارشناسی ، تهران ، زبان وادبیات فارسی

1368 ← 1371

فعالیت های علمی