مریم سلامی

مریم سلامی،

دانشیار
  • استاد راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 94
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 2329 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2922 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

افتخارات