مریم سلامی

مریم سلامی،

دانشیار
  • استاد راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 94
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 2219 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 2836 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • استاد راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 94 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی