سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی

سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / علوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 2248804
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 5752 ارجاعات
  • 44 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 6495 ارجاعات
  • 48 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

  • نماینده رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 1392←1394
  • مدیر گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی 1390←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم و صنایع غذایی

… ← 1364

P.H.D ، انستیتو پلی تکنیک لورن - نانسی - فرانسه ، بیوتکنولوژی و مهندسی صنایع غذایی

1374 ← 1377

M.S ، انستیتو پلی تکنیک لورن - نانسی - فرانسه ، مهندسی صنایع غذایی و بیوتکنولوژی

1373 ← 1374

فعالیت های علمی