محمود متوسلی

محمود متوسلی،(بازنشسته)

استاد
 • سرپرست دوره شبانه
 • عضو کمیته منتخب (ترفیعات) دانشکده
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی
 • نماینده موسسه تحقیقات اقتصادی در شورای پژوهشی
 • عضو هیئت تحریریه
 • عضو وابسته گروه اقتصادی سیاسی
 • سر دبیر مجله تحقیقات اقتصادی
 • سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • عضو کمیته دائمی سه جانبه
 • عضو گروه مشاوران علمی
 • عضو شورای دبیران مجله
 • عضو کمیته گزینش علمی
 • عضو کمیسیون کارآفرینی
 • عضو شورای برنامه ریزی آموزشی
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی
 • عضویت هیات علمی وابسته گروه آموزشی توسعه کارآفرینی
دانشکده اقتصاد
اقتصاد اجتماعی، نهادی
شماره تماس : 8058
Google Scholar
 • 186 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال