جهانگیر یدالهی فارسی

جهانگیر یدالهی فارسی،

دانشیار
  • معاون اموزش و تحصیلات تکمیلی
  • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه تهران
  • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
دانشکده کارآفرینی
Scopus
  • 32 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

پروفایل

  • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه 1394←…
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کارآفرینی 1393←1396
  • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه تهران 1392←…
  • معاون اموزش و تحصیلات تکمیلی 1390←…
  • دبیر علمی شورای دانشنامه مشاغل خانگی 1389←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، مدیریت

1376 ← 1381

کارشناسی ارشد ، شیراز ، مدیریت صنعتی

1370 ← 1373

کارشناسی ، شیراز ، مدیریت صنعتی

1364 ← 1367

فعالیت های علمی