جهانگیر یدالهی فارسی

جهانگیر یدالهی فارسی،

دانشیار
 • عضو کارگروه جذب هیات علمی دانشکده کارآفرینی
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
 • معاون اموزش و تحصیلات تکمیلی
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه تهران
 • مدیر گروه کارافرینی پردیس کیش
 • مدیر گروه کارآفرینی پردیس بین المللی کیش
 • رییس دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
Scopus
 • 96 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 873 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

 • رییس دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران 1400←…
 • مدیر گروه کارآفرینی پردیس بین المللی کیش 1400←1402
 • مدیر گروه کارآفرینی پردیس بین المللی کیش 1398←1400
 • عضو تیم دیده بان جهانی کارآفرینی 1398←1400
 • مدیر گروه کارافرینی پردیس کیش 1396←…
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه 1394←1398
 • عضو تیم دیده بان جهانی کارآفرینی 1394←1397
 • مدیر گروه کارآفرینی پردیس البرز 1393←1395
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کارآفرینی 1393←1396
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه تهران 1392←…
 • معاون اموزش و تحصیلات تکمیلی 1390←…
 • عضو تیم دیده بان جهانی کارآفرینی 1390←1393
 • دبیر علمی شورای دانشنامه مشاغل خانگی 1389←1395
 • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1389←…
 • عضو کارگروه جذب هیات علمی دانشکده کارآفرینی 1387←…
 • خزانه دار 1387←1398
 • عضو موسس و هیئت مدیره 1387←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت

1376 ← 1381

M.S ، شیراز ، مدیریت صنعتی

1370 ← 1373

کارشناسی ، شیراز ، مدیریت صنعتی

1364 ← 1367

فعالیت های علمی