محمد مرادی شهربابک

محمد مرادی شهربابک

مرتبه علمی : استاد
  • نماینده هبات اجرایی جذب در کار گروه علوم دامی
  • عضویت در کار گروه سیاست گذاری دام سبک
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ دامی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • 1046 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 3807 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

افتخارات