محمد مرادی شهربابک

محمد مرادی شهربابک،

استاد
  • نماینده هبات اجرایی جذب در کار گروه علوم دامی
  • عضویت در کار گروه سیاست گذاری دام سبک
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌
Scopus
  • 929 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.