محمد مرادی شهربابک

محمد مرادی شهربابک،

استاد
  • نماینده هبات اجرایی جذب در کار گروه علوم دامی
  • عضویت در کار گروه سیاست گذاری دام سبک
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ دامی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • 929 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • عضویت در کار گروه سیاست گذاری دام سبک 1401←…
  • نماینده هبات اجرایی جذب در کار گروه علوم دامی 1400←1402
  • عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های تولیدات دامی 1399←1401
  • عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های تولیدات دامی 1397←1399
  • کمیته داوری و ارزیابی بخش کشاورزی جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید 1396←1397
  • عضو کمیته علمی - فنی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، گوئلف ، ژنتیک و اصلاح دام

1371 ← 1376

M.S ، تهران ، علوم دامی

1365 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، علوم دامی

1356 ← 1364

کلمات کلیدی