اعضای هیات علمی

محمد مرادی شهربابک

محمد مرادی شهربابک،

استاد
 • عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های تولیدات دامی
 • نماینده هبات اجرایی جذب در کار گروه علوم دامی
 • عضویت در کار گروه سیاست گذاری دام سبک
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / گروه علوم‌ دامی‌
Scopus
 • 844 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

 • عضویت در کار گروه سیاست گذاری دام سبک 1401←…
 • نماینده هبات اجرایی جذب در کار گروه علوم دامی 1400←1402
 • عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های تولیدات دامی 1399←1401
 • عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های تولیدات دامی 1397←1399
 • کمیته داوری و ارزیابی بخش کشاورزی جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید 1396←1397
 • عضو کمیته علمی - فنی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، گوئلف ، ژنتیک و اصلاح دام

1371 ← 1376

M.S ، تهران ، علوم دامی

1365 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، علوم دامی

1356 ← 1364

کلمات کلیدی