محمد مرادی شهربابک

محمد مرادی شهربابک،

استاد
  • نماینده هبات اجرایی جذب در کار گروه علوم دامی
  • عضویت در کار گروه سیاست گذاری دام سبک
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ دامی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • 929 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار حیاتی پیشرفته 7108113 3 01 | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی 7108121 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور 7108304 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
آمار حیاتی پیشرفته 7108113 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
برآورد مولفه های واریانس 7108284 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
اصول اصلاح نژاد 7108324 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
نمایش 6 نتیجه
از 1