شیرین محمدخان

شیرین محمدخان،

استادیار
  • سرپرست شعبه مرکز نو آوری دانشکده جغرافیاG4
Scopus
  • 32 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 94 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.