شیرین محمدخان

شیرین محمدخان،

استادیار
  • سرپرست شعبه مرکز نو آوری دانشکده جغرافیاG4
Scopus
  • 32 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 95 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • رئیس کتابخانه دانشکده جغرافیا 1392←1394
  • معاون مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1391←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی علوم و فنون آبخیزداری

1383 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری

1378 ← 1380

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی منابع طبیعی-مرتع وآبخیزداری

1374 ← 1378

کلمات کلیدی