شیرین محمدخان

شیرین محمدخان،

استادیار
  • سرپرست شعبه مرکز نو آوری دانشکده جغرافیاG4
Scopus
  • 32 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 94 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.