شیرین محمدخان

شیرین محمدخان

مرتبه علمی : استادیار
  • سرپرست شعبه مرکز نو آوری دانشکده جغرافیاG4
Scopus
  • 33 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 103 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئومورفولوژی و آمایش منابع آب 4801396 2 11 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
مدیریت پروژه برای کاهش مخاطرات محیطی 4801470 2 11 هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
ژئومورفولوژی ایران 1 4801281 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
هیدرولوژی 4801277 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
ژئومورفولوژی کمی رودخانه ای 4801389 2 11 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
ژئومورفولوژی و آمایش منابع آب 4801396 2 11 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
روش شناسی در قلمرو ژئومورفولوژی 1003025 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
جغرافیای زیستی 4801017 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
هیدرولوژی 4801277 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
روش شناسی در قلمرو ژئومورفولوژی 4801348 2 11 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
تکنیک ها و مدل ها در ژئومورفولوژی 4801387 2 13 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مدیریت پروژه برای کاهش مخاطرات محیطی 4801470 2 11 | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ژئومورفولوژی ایران 1 4801281 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ژئومورفولوژی ایران 2 4801306 2 01 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
هیدرولوژی 4801277 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
جغرافیای زیستی 4801017 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/08 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
جغرافیای زیستی 4801017 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/08 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
روش شناسی در قلمرو ژئومورفولوژی 4801348 2 11 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مدیریت پروژه برای کاهش مخاطرات طبیعی 4801571 2 11 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تکنیک ها و مدل ها در ژئومورفولوژی 4801387 2 11 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3