حسن زارعی متین

حسن زارعی متین،

استاد
  • مدیرگروه مدیریت دولتی و امور عمومی
  • عضو کارگوه تخصصی مدیریت وزارت علوم
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166158
Scopus
  • 51 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

  • عضو کارگوه تخصصی مدیریت وزارت علوم 1398←…
  • مدیرگروه مدیریت دولتی و امور عمومی 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

1369 ← 1374

کلمات کلیدی