وحید ماجد

وحید ماجد،

استادیار
  • سرپرست گروه پژوهشی مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی
  • عضو کارگروه اقتصادی هیأت ملی سیلاب
  • دبیر کارگروه اقتصادیِ‌ هیأت ملی سیلاب
دانشکده اقتصاد
اقتصاد بین رشته ای
شماره تماس : 61118089
Scopus
  • 12 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 56 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد محیط زیست پیشرفته 1 4401509 3 21 | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/19 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1399
اقتصاد بیمه 4401488 3 21 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اقتصاد خرد پیشرفته 1 4401038 3 24 | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
اقتصاد مدیریت 4401077 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1399/11/07 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
اقتصاد محیط زیست 1 4405014 3 21 هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:45) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:45) 1399/04/14 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
اقتصاد خرد 4401324 3 25 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد محیط زیست 1 4405014 3 21 هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:45) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:45) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اقتصاد منابع 4401078 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1398/03/26 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
اقتصاد محیط زیست 4405002 2 20 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اقتصاد خرد 4402002 4 25 هرهفته شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:15) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اقتصاد خرد 2 4401044 3 03 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اقتصاد محیط زیست 4405002 2 20 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اقتصاد منابع 4401078 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/29 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اصول بیمه 4401009 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
موضوعات انتخابی در اقتصاد 4401133 3 24 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اقتصاد خرد 2 4401044 3 41 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد 2 4401044 3 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد منابع 4401078 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد محیط زیست 4401369 3 21 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
اقتصاد خرد 1 4401043 4 26 هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:45) 1395/10/18 | 13:00 - 15:00 ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2