وحید ماجد

وحید ماجد،

استادیار
 • سرپرست گروه پژوهشی مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی
 • عضو کارگروه اقتصادی هیأت ملی سیلاب
 • دبیر کارگروه اقتصادیِ‌ هیأت ملی سیلاب
دانشکده اقتصاد
اقتصاد بین رشته ای
شماره تماس : 61118089
Scopus
 • 12 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
 • 55 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

 • دبیر کارگروه اقتصادیِ‌ هیأت ملی سیلاب 1398←…
 • عضو کارگروه اقتصادی هیأت ملی سیلاب 1398←…
 • رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد 1397←1399
 • سرپرست گروه پژوهشی مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، علوم اقتصادی

1385 ← 1391

فعالیت های علمی