محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد،

دانشیار
  • ، عضو هیات علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • ، داور بین المللی صندوق حمایت از فناوران سوییس
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084307
اتاق : 1-416
Scopus
  • 1274 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 1447 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال