محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد

  • عضو هیات علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • داور بین المللی صندوق حمایت از فناوران سوییس
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084307
اتاق : 1-416
Scopus
  • 1683 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
Google Scholar
  • 1987 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

پروفایل

  • داور بین المللی صندوق حمایت از فناوران سوییس 1397←…
  • استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر 1395←…
  • عضو هیات علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تهران ، مهندسی برق - نانوالکترونیک

… ←

فعالیت های علمی