محمد عبدالاحد

محمد عبدالاحد،

دانشیار
  • عضو هیات علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • داور بین المللی صندوق حمایت از فناوران سوییس
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084307
اتاق : 1-416
Scopus
  • 1354 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 1557 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نانوبیوتکنولوژی 8101113 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/09 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
فیزیک مدرن 8101285 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/14 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
کارآموزی 8101294 3 52 نامشخص نامشخص 3973
نانوبیوتکنولوژی 8101113 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/04 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
فیزیک مدرن 8101285 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/04/02 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
الکترونیک کوانتومی 8101868 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
سمینار 8101221 2 05 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1396
مباحث ویژه در الکترونیک 2 8101647 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/05 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مکانیک کوانتوم 8101169 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سمینار 8101221 2 06 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1395
فیزیک مدرن 8101285 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/20(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
مباحث ویژه در الکترونیک 3 8101648 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/30(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1