پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، مدیریت -سیاستگذاری در بخش عمومی

1383 ←

فعالیت های علمی