حمیدرضا یزدانی

حمیدرضا یزدانی،

استادیار
  • عضو کمیته بازمهندسی ساختار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Scopus
  • 189 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1088 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

افتخارات