غلامرضا کرمی

غلامرضا کرمی،

دانشیار
  • عضو گروه حسابداری سازمان سمت
  • معاون اداری و مالی
  • مدیر گروه رشته حسابداری پردیس البرز
  • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117697
Google Scholar
  • 311 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

پایان نامه ها و رساله ها