پروفایل

  • مدیر گروه رشته حسابداری پردیس البرز 1398←1400
  • عضو کمیته وندور لیست (vendor list) 1398←1399
  • عضو گروه تخصصی حسابداری سمت 1396←1396
  • معاون اداری و مالی 1395←1400
  • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1395←1395
  • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1394←1400
  • مدیر گروه حسابداری 1394←1395
  • عضو گروه حسابداری سازمان سمت 1394←1400
  • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) 1394←1394
  • مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، حسابداری

… ←

فعالیت های علمی