عزت اله عباسیان

عزت اله عباسیان

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر رشته مدیریت مالی و بیمه پردیس البرز
  • مدیر گروه آموزشی مدیریت امور مالیاتی و مالیه عمومی و بین الملل دانشکده تجارت و مالیه
  • عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
  • مدیر رشته مدیریت پردیس بین المللی کاسپین
دانشکده مدیریت
اتاق : ساختمان امام رضا طبقه 4 اتاق 416
Google Scholar
  • 501 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • مدیر رشته مدیریت پردیس بین المللی کاسپین 1402←…
  • عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور 1401←…
  • مدیر گروه آموزشی مدیریت امور مالیاتی و مالیه عمومی و بین الملل دانشکده تجارت و مالیه 1401←…
  • مدیر رشته مدیریت مالی و بیمه پردیس البرز 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه اکستر انگلستان ، اقتصاد بخش عمومی

1377 ← 1381

M.S ، تربیت مدرس ، اقتصاد

1368 ← 1371

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، اقتصاد نظری

1364 ← 1368

کلمات کلیدی