غلامرضا کرمی

غلامرضا کرمی،

دانشیار
  • عضو گروه حسابداری سازمان سمت
  • معاون اداری و مالی
  • مدیر گروه رشته حسابداری پردیس البرز
  • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117697
Google Scholar
  • 311 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.