امیر هوشنگ احسانی

امیر هوشنگ احسانی،

دانشیار
 • سرپرست مرکز RS GIS
 • رئیس بخش پزوهشی علوم زمین
 • مسئول انفورماتیک
 • دانشگاه سبز(Green University )
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده محیط زیست
 • آشنائی با سامانه هوش سازمانی-ویژه مدیران اداری و مالی-طرح و برنامه-بین الملل-فناوری اطلاعات
 • انتقال تجربه-نشست اول
 • انتقال تجربه-نشست دوم
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113154
Scopus
 • 283 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 1263 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.